Nguyễn Ngọc Hà – Thực hiện chính sách đối với trẻ em khuyết tật ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hà
Tên Đề tài: Thực hiện chính sách đối với trẻ em khuyết tật ở Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn:  https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8MXRheGhWY084SW8/view?usp=sharing

Comments are closed.