Onchanh Phommahane – Quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài tại tỉnh Bo Kẹo, nước CHDCND Lào

Tác giả:   Onchanh Phommahane
Tên Đề tài: Quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài

tại tỉnh Bo Kẹo, nước CHDCND Lào

Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Trịnh Đức Hưng
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn:https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8OXI4LU1RYXUtOGM/view?usp=sharing

Comments are closed.