Phòng Kế hoạch đào tạo

PHÒNG 233 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

ĐIỆN THOẠI: 0243.7731907

KHTH THUY

Cao Thi Ha

 

Nguyễn Thu Thủy 

TRƯỞNG PHÒNG

nthuthuy@gmail.com

Cao Thị Hà

P. TRƯỞNG PHÒNG

Hact@napa.vn 

KHTH LONG

Trần Phước Long 

longtp@napa.vn

 

Comments are closed.