Quyết định mở lớp, Phân công Chủ nhiệm lớp, Tiếp nhận Lưu học sinh

- Quyết định mở lớp:

https://drive.google.com/file/d/0B39x7q_qJ1uheGtpRGhTTThhZ0ZyREdZbjFPUVpwekVTSlZF/view?usp=sharing

– Quyết định Chủ nhiệm lớp:

https://drive.google.com/file/d/0B39x7q_qJ1uhcml6RnBpcS1nR0c0ZFFfVVVlX2dIYnFRcVcw/view?usp=sharing

– Quyết định tiếp nhận Lưu học sinh Lào:

https://drive.google.com/file/d/0B39x7q_qJ1uhc3pSQjlwdXBSV1VTc0FVNzZ0dVZySVR2cjBn/view?usp=sharing

Comments are closed.