Somchay KeoSouVanh_Hoạt động của văn phòng tỉnh Bolykhamxay nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Tác giả:  Somchay KeoSouVanh
Tên Đề tài:  Hoạt động của văn phòng tỉnh Bolykhamxay nước cộng hòa
dân chủ nhân dân Lào
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Trịnh Thanh Hà
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/drive/folders/0Bxv7LdLwNnpsOHJMNGlZOTQ4N0U

Comments are closed.