Thông báo về việc Bảo vệ Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan của NCS Hoàng Tuân

Nghiên cứu sinh

Bảo vệ

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Hoàng Tuân (K7)

- Đề cương chi tiết

- Tiểu luận tổng quan

14h00
ngày 06/11/2014

Phòng họp A,
Học viện Hành chính

Comments are closed.