Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu Dương Quốc Chính

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Dương Quốc Chính

Đề tài: Cung ứng dịch vụ hành chính công trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh; 2. TS. Đặng Xuân Phương.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 09 tháng 02 năm 2023;

Địa điểm: Phòng 3A, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

     

Comments are closed.