Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Hà Trọng Nghĩa.

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Hà Trọng Nghĩa.

Đề tài: Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Đinh Văn Tiến; 2. GS. TS. Trần Trung.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 15 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Phòng 3A nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.