Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Lê Hữu Toản.

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Lê Hữu Toản.                                                                                          

Đề tài: Chính sách quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam (qua nghiên cứu trường hợp thành phố Hải Phòng).

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. TS. Đặng Xuân Hoan; 2. PGS.TS. Vũ Thị Loan.

Thời gian: 14 giờ  30  ngày  16 tháng  01 năm 2023;

Địa điểm: Phòng 3A nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.