Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Lê Tự Gia Thạnh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Lê Tự Gia Thạnh

Đề tài: Chính sách phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm động lực của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển; 2. TS. Hồ Kỳ Minh.

Thời gian: 15 giờ 00 ngày 26 tháng 5 năm 2023.

Địa điểm: Phòng 3A nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.