Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Ngô Bình Nam Giang

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Ngô Bình Nam Giang

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03.

Đề tài: Quản lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh ở vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.

Người hướng dẫn: 1. PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà; 2. TS. Nguyễn Thị Hường.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 27  tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Phòng 3A nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Comments are closed.