Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Hùng

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Hùng

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03.

Đề tài: Phân cấp trong quản lý nhà nước về tài nguyên biển ở Việt Nam hiện nay.

Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Phạm Hồng Thái; 2. TS. Phạm Ngọc Sơn.

Thời gian:  14 giờ  30 ngày 16  tháng 11  năm 2021;

Địa điểm: Phòng 3A, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

 

Comments are closed.