Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Lan

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Bích Lan

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03.

Đề tài: Tạo động lực làm việc cho giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Võ Kim Sơn; 2. PGS.TS. Lưu Văn Quảng.

Thời gian:  8 giờ 30 ngày 20 tháng 7 năm 2021;

Địa điểm: Phòng họp 3A, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.