Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Thảo

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Đề tài: Quản lý nhà nước về nhà ở đô thị tại Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. GS.TS.  Đinh Văn Tiến; 2. TS. Lê Anh Xuân.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 29 tháng 3 năm 2023.

Địa điểm: Phòng 4A nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.