Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Trí

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trọng Trí

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03.

Đề tài: Phối hợp trong thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh; 2.TS. Hà Quang Thanh.

Thời gian: 9 giờ 00 ngày 19 tháng 01 năm 2023;

Địa điểm: Phòng họp 3A nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.