Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phạm Thị Giang

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Giang

Đề tài: Tổ chức chính quyền địa phương theo hướng tự quản ở Việt Nam

Ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Phạm Hồng Thái; 2. PGS.TS. Vũ Đức Đán

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 01 tháng 6 năm 2023

Địa điểm: Phòng 3A nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Comments are closed.