Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Hạnh Phương

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hạnh Phương

Tên đề tài: Thể chế quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS. TS. Trần Thị Diệu Oanh; 2. TS. Nguyễn Đức Cường.

Thời gian:  14 giờ  00  ngày  16 tháng  02  năm 2022;

Địa điểm: Phòng 3A, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.