Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phan Tuấn Hùng

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Phan Tuấn Hùng

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03.

Đề tài: Hàng rào kỹ thuật về môi trường trong quản lý nhập khẩu phế liệu ở Việt Nam.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Hoàng Văn Chức; 2. TS. Nguyễn Văn Tài.

Thời gian:  14 giờ  30 ngày 28  tháng 3  năm 2023;

Địa điểm: Phòng 4A, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.