Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Trần Ngọc Mai

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Trần Ngọc Mai

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số 9 34 04 03.

Đề tài: Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài tại khu vực Đông Nam Bộ.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. TS. Trần Trọng Đức; 2. PGS.TS. Phan Quang Thịnh.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 12 tháng 01 năm 2022;

Địa điểm: Phòng 3A, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.