Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Võ Công Chánh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Võ Công Chánh

Đề tài: Năng lực của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận tại thành phố Đà Nẵng.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải; 2. PGS.TS. Nguyễn Minh Phương. 

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm: Phòng 3A, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.