Thông báo: Kế hoạch đào tạo tổng thể và lịch chi tiết kì 1 đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng trúng tuyển đợt 1 năm 2023

1. Kế hoạch đào tạo tổng thể:

https://drive.google.com/file/d/1DSHuODX2ekEVunNKTl58GYZZzGm4LZeH/view?usp=sharing

2. Lịch chi tiết học kỳ 1 đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng trúng tuyển đợt 1 năm 2023:

https://drive.google.com/file/d/1zBfiVkC_kBxh58BPkpJ3Qa6UKQgY9qIY/view?usp=sharing

 

Comments are closed.