Thông báo: Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

1. Thông báo tuyển sinh

https://drive.google.com/drive/folders/1t5ilPFaBcQ180cZJLkqFg3ln2b4MklHF?usp=sharing

2. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần 05 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

https://drive.google.com/drive/folders/1EN8R5n3z62soa4aafw2i6OuC5VorB7J8?usp=sharing

3. Đơn đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ:

– Đơn đăng ký học chuyển đổi 2021 (1)

Comments are closed.