Thông báo về việc bảo vệ 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ của NCS Khămmon Chăn Tha Chít (K11)

Nghiên cứu sinh

Bảo vệ

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

 Khămmon Chăn Tha Chít

- 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ

16h30 ngày 06/5/2015

Phòng họp A,
Học viện Hành chính Quốc Gia

 

Comments are closed.