Thông báo về việc bảo vệ 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ của NCS Lê Đức Cảnh (K10)

Nghiên cứu sinh

Bảo vệ

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Lê Đức Cảnh

- 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ

10h00
ngày 08/4/2015

Phòng họp D,
Học viện Hành chính Quốc gia

Comments are closed.