Thông báo về việc bảo vệ 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Thị Hải Hà

Nghiên cứu sinh Bảo vệ Thời gian bảo vệ Địa điểm
Phạm Thị Hải Hà 03 Chuyên đề Luận án Tiến sĩ 16h00 ngày 14/12/2015 Văn phòng Khoa QLNN về Xã hội, Học viện Hành chính Quốc Gia

Comments are closed.