Thông báo về việc Bảo vệ Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan của NCS Lê Văn Điệu, Vũ Tiến Dũng

Nghiên cứu sinh

Bảo vệ

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Lê Văn Điệu (K10)

- Đề cương chi tiết

- Tiểu luận tổng quan

14h00
ngày 25/11/2014

Phòng họp A,
Học viện Hành chính

Vũ Tiến Dũng (K10)

- Đề cương chi tiết

- Tiểu luận tổng quan

16h00
ngày 27/11/2014

Phòng họp A,
Học viện Hành chính

Comments are closed.