Thông báo về việc Bảo vệ Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan của NCS Nguyễn Khánh Toàn

Nghiên cứu sinh

Bảo vệ

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Nguyễn Khánh Toàn (K10)

- Đề cương chi tiết

- Tiểu luận tổng quan

13h00
ngày 17/12/2014

Phòng họp A,
Học viện Hành chính

Comments are closed.