Thông báo về việc Bảo vệ Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan của NCS Trần Thị Bảo Khanh, Khămmom Chăn Thạ Chít

Nghiên cứu sinh

Bảo vệ

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Khămmom Chăn Thạ Chít (K11)

- Đề cương chi tiết

- Tiểu luận tổng quan

13h00
ngày 09/12/2014

Phòng họp A,
Học viện Hành chính

Trần Thị Bảo Khanh (K11)

- Đề cương chi tiết

- Tiểu luận tổng quan

14h00
ngày 11/12/2014

Phòng họp A,
Học viện Hành chính

Comments are closed.