Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Hà Văn Hòa

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Hà Văn Hòa

Đề tài: Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chuyên ngành:  Quản lý Hành chính công; Mã số62 34 82 01

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Đức Lương            2. PGS.TS. Đinh Thị Ngọc Quyên

Thời gian: 15 giờ 00, Thứ 5, ngày 10 tháng 12 năm 2015;

Địa điểm: Phòng họp D, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.