Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Hồ Hoàng Thanh Vân

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Hồ Hoàng Thanh Vân

Đề tài: Quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn Tây Nguyên.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết; 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Lê.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 19  tháng 10 năm 2018;

Địa điểm: Phòng họp D tầng 4 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.