Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh JUNG GUN YOUNG

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: JUNG GUN YOUNG

Đề tài: Quản lý nhà nước về môi trường ở Hàn Quốc – Những giá trị tham khảo cho Việt Nam

Chuyên ngành:  Quản lý Hành chính công; Mã số62 34 82 01

Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Trần Ngọc Đường            2. PGS.TS. Lương Thanh Cường

Thời gian: 9 giờ 00, ngày 20 tháng 01 năm 2016;

Địa điểm: Phòng họp D, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.