Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Lợi

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Lợi

Đề tài: Quản lý nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng ở Việt Nam hiện nay.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 62 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Đinh Văn Mậu; 2. GS.TS. Nguyễn Viết Tiến.

Thời gian: 14 giờ 30, ngày 20 tháng 8 năm 2017; Địa điểm: Phòng truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự! Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm

Comments are closed.