Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Chung

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Chung

Đề tài: Hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao cho vùng

Đồng bằng sông Cửu Long trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công; Mã số: 62 34 82 01.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Bùi Đức Kháng; 2. TS. Trần Trọng Đức.

Thời gian: 8 giờ 30, Thứ 7, ngày 15 tháng 7 năm 2017;

Địa điểm: Phòng họp D tầng 4 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn

Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.