Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Sỹ Tá

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Sỹ Tá

     Đề tài: Cơ chế quản lý tài chính đối với hệ thống nhà khách thuộc cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Chi Mai ,              2. GS.TS. Đinh VĂn Tiến

Thời gian: 15h 00, ngày 14 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.