Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phạm Quốc Vinh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Phạm Quốc Vinh

Đề tài: Quản lý nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Bình theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế.  

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Ngọc Thao; 2. TS. Nguyễn Hoàng Quy.

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 24 tháng 12 năm 2019;

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.