Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phounxay Phommyxay

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Phounxay Phommyxay

      Đề tài: Tổ chức, hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân  Cách mạng Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9. 34 04 03

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Vũ Đức Đán, 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu

Thời gian: 14h 00, ngày 09 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.