Thông báo về việc Bảo vệ Tiểu luận tổng quan và 03 Chuyên đề luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Sĩ Tá

Nghiên cứu sinh

Bảo vệ

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Nguyễn Sỹ Tá

- Tiểu luận tổng quan

- Chuyên đề tiến sĩ

14h30
ngày 09/9/2014

Phòng họp D,
Học viện Hành chính

Comments are closed.