Thông báo về việc Bảo vệ Tiểu luận tổng quan và Chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Chủ

 

Nghiên cứu sinh

Bảo vệ

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Nguyễn Văn Chủ (K6)

- Tiểu luận tổng quan

- Chuyên đề tiến sĩ

14h30
ngày 02/02/2015

Phòng họp A,
Học viện Hành chính Quốc gia

Comments are closed.