Thông báo về việc BV ĐCCT và TLTQ của NCS Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lê Đức Cảnh, Lê Thị Trâm Oanh

Nghiên cứu sinh

Bảo vệ

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Nguyễn Thị Ngọc Lan (K9)

- Đề cương chi tiết

- Tiểu luận tổng quan

14h00
ngày 11/11/2014

Phòng họp A,
Học viện Hành chính

Lê Đức Cảnh (K10)

- Đề cương chi tiết

- Tiểu luận tổng quan

16h00
ngày 11/11/2014

Phòng họp A,
Học viện Hành chính

Lê Thị Trâm Oanh (K10)

- Đề cương chi tiết

- Tiểu luận tổng quan

15h00
ngày 13/11/2014

Phòng họp A,
Học viện Hành chính

Comments are closed.