Trần Thị Phượng – Quản lý nhà nước bằng pháp luật về thống kê ở cục thống kê, tỉnh Thanh Hóa

Tác giả: Trần Thị Phượng
Tên Đề tài: Quản lý nhà nước bằng pháp luật về thống kê

ở cục thống kê, tỉnh Thanh Hóa

Chuyên ngành:   Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  TS. Trần Thị Diệu Oanh
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8R1k5THl4N2x2bEk/view?usp=sharing

Comments are closed.