Trần Thị Sáu – Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình

Tác giả: Trần Thị Sáu
Tên Đề tài: Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS. TS. Lê Thị Hương
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/open?id=0Bxv7LdLwNnpsZVltbVh4VHZvRkk

Comments are closed.