Trịnh Hồng Sơn_Năng lực chủ chốt cán bộ chính quyền cấp xã ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa hiện nay

Tác giả:  Trịnh Hồng Sơn
Tên Đề tài:  Năng lực chủ chốt cán bộ chính quyền cấp xã
ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa hiện nay
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  PGS.TS Nguyễn Bá Chiến
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/drive/folders/0Bxv7LdLwNnpseHVoZDdKVUNMLTA

Comments are closed.