ẢNH CHỦ TỊCH NƯỚC TỚI THĂM GIỜ GIẢNG TIN HỌC TẠI PVKVTN

Tin học và các ngành công nghệ liên quan

1. Tin học Thuật ngữ Tin học có nguồn gốc từ tiếng Đức vào năm 1957 do Karl Steinbuch đề xướng trong 1 bài báo Informatik: Automatische Informationsverarbeitung (i.e. “Informatics: automatic in...