Công văn số: 926/BNV-VP ngày 24/02/2020 V/v tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép

Tải về toàn văn công văn

Comments are closed.