Ban hành 15 văn bản QPPL trong tháng 10/2014

(Chinhphu.vn) – Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 10/2014, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 9 Nghị định của Chính phủ và 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

* Trong đó, ngày 24/10/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Nghị định được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng hướng dẫn doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội nhằm thực hiện và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tăng cường trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong việc hướng dẫn, tạo điều kiện thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội; tiếp tục hoàn thiện pháp luật để doanh nghiệp phát triển bền vững trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nghị định gồm 11 điều, quy định thành lập tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam; các tổ chức chính trị – xã hội (gồm Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam) tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để người lao động có nhu cầu, hoặc mong muốn được thành lập và tham gia hoạt động tại các tổ chức đó khi đủ điều kiện theo quy định.

* Ngày 1/10/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Nghị định được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu thực tế; đảm bảo tính nhất quán của chính sách thuế; phù hợp với xu hướng phát triển; phù hợp với thông lệ quốc tế đã cam kết, đang đàm phán và đảm bảo cân đối của ngân sách nhà nước.

* Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia phòng, chống thiên tai tại Việt Nam.

Nghị định quy định cụ thể về nguyên tắc hoạt động của Quỹ và thành lập Quỹ; đối tượng và mức đóng góp Quỹ; đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp; thẩm quyền quyết định miễn, giảm, tạm hoãn và thời hạn được miễn, giảm, tạm hoãn; quản lý thu, kế hoạch thu Quỹ; nội dung chi, thẩm quyền chi Quỹ; báo cáo, phê duyệt quyết toán; thanh tra, kiểm toán, giám sát hoạt động Quỹ; công khai nguồn thu, chi Quỹ; trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

* Nghị định 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được ban hành để khắc phục những hạn chế, bất cập của quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định khác của pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với tổ chức vi phạm là 2 tỷ đồng và đối với cá nhân vi phạm là 1 tỷ đồng.

* Ngày 17/10/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

Nghị định gồm 4 chương, 22 điều, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 52, 53, 54, 58 và 63 của Luật Khoa học và công nghệ về đầu tư, cơ chế tài chính và một số nội dung cần thiết về dự toán ngân sách nhà nước, nội dung chi cho hoạt động khoa học và công nghệ và quản lý nhà nước về quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

* Chính phủ đã ban hành Nghị định99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

Nghị định quy định cụ thể và đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học; khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học; trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học được đầu tư và tổ chức thực hiện.

* Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện được ban hành ngày 30/10/2014 nhằm đưa ra các tiêu chí để xác định hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện; nhằm giảm gánh nặng cho các hộ được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trong việc chi trả tiền điện.

Quyết định gồm 3 điều, quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện quy định tại Khoản 7 Điều 3 Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện khi có một trong những tiêu chí sau:

- Hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng không thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 KWh ở vùng có điện lưới;

- Hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật sống ở vùng chưa có điện lưới;

- Hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng chưa có điện lưới.

Trường hợp hộ có nhiều thành viên hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc thuộc diện được hỗ trợ tiền điện theo các chính sách khác nhau thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện cao nhất.

Hoàng Diên

Comments are closed.