Bảo vệ luận án Tiến sĩ Quản lý công “Chính sách đãi ngộ đối với công chức trong cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam”

(napa.vn) – Sáng ngày 21/3/2024, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Trần Thị Ngọc Quyên, ngành Quản lý công, mã số 9340403, với đề tài “Chính sách đãi ngộ đối với công chức trong cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải và PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải.

z5271507635010_2e0c4295f0c73638349252a6895f797c

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu , Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng phát biểu.

Hội đồng thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của Nghiên cứu sinh Trần Thị Ngọc Quyên.

z5271507994391_ace15fbe319fc9487fd33dd25b23b08c

 Nghiên cứu sinh Trần Thị Ngọc Quyên trình bày kết quả nghiên cứu.

Đề tài nghiên cứu của Nghiên cứu sinh Trần Thị Ngọc Quyên với mục tiêu cấp thiết đó là: Yếu tố quan trọng góp một phần không nhỏ vào thành công của cuộc cải cách hành chính ở nước ta đó là một hệ thống chính sách đãi ngộ đối với công chức khoa học, hệ thống và hiệu quả. Chính sách đãi ngộ đối với công chức hành chính nhà nước thực chất là trả công một cách xứng đáng đối với người lao động trong tổ chức nhằm đảm bảo họ có khả năng tích lũy và tái sản xuất sức lao động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thực thi công vụ và hoạt động quản lý nhà nước mà các quốc gia trên thế giới đang thực hiện. Đây được coi là một xu thế tất yếu tạo nên những chuyển biến căn bản và toàn diện trong việc đổi mới quản lý nhà nước về nguồn nhân lực trong khu vực công. Bởi vậy, trong quá trình quản lý, sử dụng cần thiết phải có một hệ thống chính sách đãi ngộ hiệu quả nhằm thu hút và thúc đẩy động lực làm việc của công chức công hiến vì lợi ích chung của Nhà nước, của nhân dân và cộng đồng. Chính sách đãi ngộ phù hợp sẽ góp phần mang lại hiệu quả trong sử dụng lao động đồng thời tạo điều kiện phát huy tính sáng tạo và tài năng của công chức trong quá trình thực thi công vụ.Ngược lại chính sách đãi ngộ không phù hợp sẽ dẫn tới những phản ứng trái chiều trong công chức, giảm động lực làm việc, hiệu quả công việc suy giảm, kìm hãm sự phát triển của công chức dẫn đến sự lãng phí trong sử dụng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, chính sách đãi ngộ đối với công chức hiện nay đang bộc lộ những hạn chế do các chính sách còn mang tính chồng chéo, chưa rõ ràng trong các quy định cụ thể; một số chính sách không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; quyền hạn chưa đi đôi với trách nhiệm. Các cấp quản lý chưa tập trung vào chức năng ban hành những văn bản quy phạm mang tính định hướng, hỗ trợ, phát triển và hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với công chức. Các cấp quản lý chưa được tự chủ trong việc ban hành các quyết định liên quan đến chính sách đãi ngộ đối với công chức trực thuộc cấp quản lý của mình nên việc tạo nguồn và sử dụng các nguồn lực về tài chính, nhân lực còn gặp nhiều khó khăn. Hệ thống chính sách đãi ngộ đối với công chức hiện nay được xây dựng trên cơ sở một chiều từ những người quản lý nên đôi khi không thực sự đánh giá được những mong muốn của người lao động dẫn đến sự tham gia của các đối tượng thụ hưởng chính sách đãi ngộ hiện nay thiếu và yếu. 

z5271507806410_16c9f2badca373d322c01f950a5eedc4

Toàn cảnh buổi Hội đồng bảo vệ luận án.

Nghiên cứu luận án: Chính sách đãi ngộ đối với công chức trong cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam, tác giả đã có những kết luận như sau:

Luận án làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn chính sách đãi ngộ đối với công chức trong cơ quan hành chính nhà nước trong đó làm rõ khái niệm công chức hành chính nhà nước, chính sách đãi ngộ và chính sách đãi ngộ đối với công chức, những nội dung cơ bản đối với chính sách đãi ngộ đối với công chức và một số bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Hệ thống hóa chính sách đãi ngộ đối với công chức từ 2010 đến nay để thấy rõ được quá trình hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với công chức, đồng thời chỉ ra những yếu tố chi phối và tác động đến chính sách đãi ngộ đối với công chức.

Phân tích có hệ thống thực trạng chính sách đãi ngộ đối với công chức ở nước ta trong giai đoạn hiện nay trên các nội dung: chính sách đãi ngộ tài chính và chính sách đãi ngộ phi tài chính. Trên cơ sở phân tích thực tiễn chính sách đãi ngộ đối với công chức ở nước ta, tác giả luận án đã đưa ra những đánh giá chung qua đó chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó. Từ những đánh giá thực tiễn trên NCS đã đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với công chức trong cơ quan hành chính nhà nước. Trên cơ sở các quan điểm của Đảng và nhà nước về việc xây dựng các chính sách đãi ngộ đối với công chức nhằm xác định các cơ sở và phương hướng hoàn thiện chính sách này. Đồng thời, tạo các điều kiện nhằm đảm bảo việc thực thi các chính sách này có hiệu quả nhất.

 z5271507574906_a5f8f55fc8d74e0e922ee9b2dbbf38d0

Các thành viên Hội đồng trình bày ý kiến nhận xét đối với luận án của Nghiên cứu sinh.

Sau phần trình bày báo cáo tóm tắt về đề tài nghiên cứu của Nghiên cứu sinh, Hội đồng đã đưa ra nhiều đánh giá và ý kiến đóng góp hiệu quả mang tính khoa học cao, về cả hình thức trình bày lẫn nội dung nghiên cứu của đề tài. Đánh giá về Luận án, Hội đồng nhận định luận án có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. 

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua với số phiếu đạt 07/07 thành viên Hội đồng tham dự.

Kết thúc buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện, Nghiên cứu sinh Trần Thị Ngọc Quyên đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội đồng đánh giá về những ý kiến khoa học vô cùng hữu ích; cảm ơn các thầy cô Học viện Hành chính Quốc gia, các thầy hướng dẫn và gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ để Nghiên cứu sinh hoàn thành tốt luận án của mình./.

 z5271380333375_aaae9e51a619f63caf760648fb701d80

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

 NAPA Media, Phạm Hải Long

Comments are closed.