Bộ Nội vụ nghiên cứu điều chỉnh mức lương cơ sở

Bộ Nội vụ sẽ chủ trì nghiên cứu Đề án cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công vừa có quyết định phân công triển khai thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2015.

Theo đó, dựa trên kết quả tạo nguồn của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì nghiên cứu Đề án cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để trình Trung ương khi cân đối được nguồn lực; đồng thời nghiên cứu xây dựng bảng lương chuẩn trên cơ sở mức lương tính đủ theo nhu cầu tối thiểu với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về chính sách tiền lương với lao động trong các doanh nghiệp, Phó thủ tướng giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, rà soát lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và sớm đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

tien-mat-0-9474-1415294014-852-9955-7789

Mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động cũng phải trình các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông và báo chí, văn hóa, thể thao và du lịch, dạy nghề trong năm 2015.

Nghị định sửa đổi quy định chế độ tiền thưởng với thành viên hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, kiểm sát viên, Tổng giám đốc hoặc giám đốc…, Nghị định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng với doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ… cũng phải trình trong quý 3 năm nay.

Toà án nhân dân tối cao cùng với Bộ Nội vụ, Tài chính có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng đề án cải cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức ngành toà án. Bộ Quốc phòng chủ trì nghiên cứu xây dựng bản lương và các chế độ phụ cấp với các đối tượng trong quân đội và công an nhân dân…

Về chính sách bảo hiểm xã hội, Phó thủ tướng phân công một số Bộ trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, thanh tra bảo hiểm xã hội, Nghị định về chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Các bộ, cơ quan liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp cải cách bảo hiểm xã hội nhằm cân đối quỹ bảo hiểm xã hội về lâu dài; nghiên cứu và kiến nghị phương án xử lý với mức lương hưu của người có mức lương hưu thấp (cả trước và sau tháng 4/1993).

Phó thủ tướng cũng phân công Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ với người có công nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 40 năm ngày thống nhất đất nước và tiếp tục nghiên cứu Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công.

Lan Hạ

(Nguồn : //vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/bo-noi-vu-nghien-cuu-dieu-chinh-muc-luong-co-so-3218038.html)

Comments are closed.