Cấp Số định danh cho trẻ em trong năm 2015

(phapluattp.vn)-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định 59/2015/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch. Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Theo đó, Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Nghị định quy định về việc quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến; xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trình Thủ tướng phê duyệt. Thời gian trình Chính phủ là tháng 9-2015.
Thủ tướng giao Bộ Công an xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thủ tục cấp Số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh. Thời gian yêu cầu hoàn thành là tháng 7-2015.
tre_em_mpba
Về Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hộ tịch Thủ tướng cũng giao Bộ Tư pháp chủ trì, đồng thời Bộ này cũng xây dựng ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ủy quyền thực hiện đăng ký hộ tịch. Thông tư này dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10/2015.
Giao Bộ Ngoại giao chủ trì xây dựng Thông tư liên tịch quy định về thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch, việc cấp bản sao trích lục hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Thông tư này sẽ được hoàn thành vào tháng 10/2015.
Theo Kế hoạch, UBND các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương, hoàn thành trước ngày 31/7/2015, báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết quả rà soát và đề xuất UBND cấp tỉnh bố trí đủ công chức Phòng Tư pháp làm công tác hộ tịch, bảo đảm đủ công chức làm công tác hộ tịch khi chuyển giao thẩm quyền theo quy định của Luật.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương, đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng và báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 31/8/2015.
Trước ngày 31-12-2019, bảo đảm 100% công chức làm công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật hộ tịch.
Từ ngày 1-1-2016, UBND các cấp chỉ bố trí, tuyển dụng mới những người đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật hộ tịch làm công tác hộ tịch.

Xem nội dung văn bản tại đây.

Comments are closed.