Năm 2016 có nhiều thay đổi lớn về tiền lương

Đây là nội dung quy định tại Quyết định64/QĐ-BCĐCCTLBHXHngày 12/5/2015 của Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công phân công triển khai nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2015.

Năm 2016 sẽ có nhiều quy định thay đổi về tiền lương

Theo đó, quyết định phân công các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể việc triển khai nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2015 như sau:

Tháng 7 năm 2015 phải trình Chính phủ ban hànhNghị định quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm tự nguyện và Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tháng 10 năm 2015 trình Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung. Đồng thời, trong quý IV phải hoàn thành nghiên cứu và kiến nghị phương án xử lý với mức lương hưu của người có mức lương hưu thấp (cả trước và sau tháng 4 năm 1993).

Ngoài ra, ấn định thời gian việc ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong các doanh nghiệp áp dụng cho năm 2016 là vào quý III năm 2015; đồng thời giao Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan trong năm nay phải hoàn tất nghiên cứu việc điều chỉnh mức lương cơ sở trên kết quả tạo nguồn của Bộ Tài chính.

                                                                                                                                                                        ĐL

(nguồn:http://phapluattp.vn/)

Comments are closed.