VP

Giới thiệu chung về Văn phòng

THÀNH LẬP Công tác văn phòng được hình thành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, hậu cần gắn liền với sự ra đời của Trường Hành chính thuộc Bộ Nội vụ năm 1959. Năm 1982, Văn phòng chính thức đ...